4X4기술정보

4X4 튜닝앨범

Jeep지프전기자동차 오프로드, 미국 루비콘트레일 지프잼보리 이동중,EMVcon ELECTRIC 4X4 OFFROAD KORE…

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일17-08-08 15:16 조회410회 댓글0건

본문

100% 국내기술 Jeep지프 전기자동차 - 오프로드출정

미국 루비콘 트레일 지프잼보리 20주년 행사장 450K 사막을지나 이동중...

미국 2017년 8월7일(월)오후~ 한국 2017년 8월8일(화)

 

20th Rubicon Trail Jeep Jamboree 

EMVcon ELECTRIC 4X4 OFFROAD KOREA OXK

 

Since 1997 only in a Jeep - www.oxk.co.kr 

d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172936_7497.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172936_8403.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172936_8872.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172936_9742.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172937_0306.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172937_137.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172942_2656.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172942_3465.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172942_3998.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172942_4531.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172950_4871.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172950_5356.jpg


d386bdd24403ca46161033b106244412_1502172950_6046.jpg

 

 

오프로드어드벤처, offroad, 오프로드경기, 4X4대회주관, 오프로드중고차및튜닝부품중고직거래,오프로드코스구축, 오프로드구조물제작, Korea off-road, 오프로드정보와역사,Jeep지프랭글러오프로드튜닝,오프로드교육체험,오프로드동호회,사륜구동자동차기술정보,오프로드타이어,지프루비콘,그랜드체로키,지프레니게이드,오엑스케이